Regulamin

Definicje

Umowa – umowa o zamieszczenie reklamy w danym produkcie ”AD-Com Group”, zawarta za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, takich jak, telefonu, urządzenia telefaksowego poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz w formie sprzedaży bezpośredniej.
Reklama – każda forma przekazu stanowiąca informację o Zamawiającym, jego produktach, usługach czy promocjach dostarczona przez Zamawiającego.
Zamawiający – podmiot gospodarczy który zleca zamieszczenie treści reklamowych w produktach należących do „AD-Com Group” min. na stronie internetowej www.

 

Przedmiot umowy

Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych przez AD-Com Group Arkadiusz Leśniewski z siedzibą na ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, NIP 7821265074 zwaną w dalszej części regulaminu AD-Com Group.
Zamawiający zleca „AD-Com Group” na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w „Zamówieniu reklamy” (wzory umów aktualnie obowiązujące) a także w załącznikach zawierających materiały graficzne lub opisowe niezbędne do przygotowania zleconej reklamy (łącznie, jako „Umowa”) opublikowanie, na stronie internetowej informacji dostarczonych przez zamawiającego, lub wykonanych przez „AD-Com Group” dalej zwaną reklamą. Zawarcie Umowy może nastąpić za pomocą faksu, drogą elektroniczną (e-mail) lub zarejestrowanie oświadczenia zamawiającego za pomocą urządzeń audio jest równoważne formie pisemnej, a także za pomocą sprzedaży bezpośredniej.

 

§1 Podstawowe obowiązki „AD-Com Group”

„AD-Com Group” zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: – utrzymywania Reklamy w Serwisach internetowych według obowiązującej oferty przez okres 12 miesięcy od daty jej opublikowania (lub inny termin uzgodniony z Zamawiającym) – w przypadku form Reklamy zakładających inny czas publikacji), termin opublikowania Reklamy wynosi 21 dni od daty wpłaty i dostarczenia matriałów reklamowych potrzebnych do publikacji reklamy. – opublikowania Reklamy w serwisie internetowym w najbliższej edycji. – przygotowania Reklamy (jeżeli Zamawiający nie dostarcza własnego jej projektu).

 

§2 Obowiązki Zamawiającego w formie podstawowej

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: współpracy z „AD-Com Group” w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w tym do:
a) dostarczenia terminowego materiałów potrzebnych do wykonania Reklamy lub jej samej,
b) do informowania „AD-Com Group” o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,
c) do zapłaty „AD-Com Group”wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.

 

§3 Treść i forma reklamy

3.1. Zamawiający dostarczy „AD-Com Group” materiały niezbędne do wykonania Reklamy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin w Umowie (ale nie później niż w terminie umożliwiającym wykonanie Umowy).
3.2. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w terminie, uprawnia „AD-Com Group” do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku „AD-Com Group” nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.
3.3. O ile Zamawiający wyrazi wolę otrzymania projektu Reklamy graficznej do akceptacji poprzez stosowną adnotację w Umowie i dostarczy w terminie materiały, „AD-Com Group” przekaże Zamawiającemu taki projekt Reklamy graficznej celem akceptacji.
3.4. W przypadku określonym w § 3.3 brak uwag ze strony zamawiającego w terminie 3 dni roboczych będzie oznaczał akceptację projektu.
3.6.”AD-Com Group” może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Produktu i lub Internetu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. „AD-Com Group” może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy Reklamy pod rygorem z § 3.2.
3.5. „AD-Com Group” nie gwarantuje umieszczenia Reklamy w konkretnym miejscu Produktu sugerowanym przez Zamawiającego. „AD-Com Group” zamieści Reklamę zgodnie z obowiązującymi u niego standardami zamieszczania Reklam.
3.7. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych „AD-Com Group” ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

 

§4 Płatności

4.1. Zaliczka na poczet wynagrodzenia „AD-Com Group” zostanie zapłacona w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. W przypadku nieotrzymania zaliczki w terminie określonym w Umowie ”AD-Com Group” może od Umowy odstąpić.
4.2. W przypadku określenia zaliczki w wysokości innej niż 100% wartości Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia „AD-Com Group” po publikacji zamówionej Reklamy, ale nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT lub fakturze proforma wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu.
4.3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego różnych Reklam i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna „AD-Com Group” z danego tytułu, „AD-Com Group” może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.
4.4. W przypadku nieuregulowania wymaganej należności za Reklamę w serwisie internetowym, „AD-Com Group” może dokonać zawieszenia publikacji Reklamy do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie.
4.5. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego „AD-Com Group”.
4.6. W razie nieterminowej spłaty „AD-Com Group” może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów windykacji, jakie „AD-Com Group” poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy (w wysokości 10 % wartości Umowy).
4.7. W przypadku płatności ratalnej, gdy zamawiający zalega z zapłatą co najmniej dwóch rat „AD-Com Group” ma prawo postawić w stan wymagalności całą pozostałą do zapłaty część należności wynikającej z umowy.

 

§5 Prawa autorskie.

5.1. W przypadku opracowania Reklam przez „AD-Com Group”, Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu w całości wynagrodzenia dla „AD-Com Group” wynikającego z Umowy i opatrzeniu Reklamy dopiskiem: „Przygotowane przez „AD-Com Group””.
5.2. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez „AD-Com Group”, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Reklamy i wszelkich danych w niej zawartych w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych. Zamawiający udziela „AD-Com Group” nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z Reklamy przez czas nie określony na wszystkich znanych polach eksploatacji. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Reklamy lub jej części oraz na nie wymienianie nazwiska twórcy i źródła Reklamy.

 

§6 Odpowiedzialność Zamawiającego

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych) związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec „AD-Com Group” roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku.

 

§7 Odpowiedzialność „AD-Com Group”

7.1. „AD-Com Group” ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w Reklamach w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu Reklamy lub dostarczonego wzoru Reklamy. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, odpowiedzialność „AD-Com Group” będzie proporcjonalna do obniżenia wartości Reklamy z tego tytułu.
7.2. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację najpóźniej w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia emisji Reklamy w Serwisie Internetowym.
7.3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza „AD-Com Group” związana z Umową ograniczona jest do wartości danej Reklamy określonej w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną Reklamę.
7.4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że „AD-Com Group” może publikować Reklamy osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. „AD-Com Group” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Zamawiającego.
7.5. „AD-Com Group” nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania Reklamy.
7.6. „AD-Com Group” nie udziela gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji ( chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone użytkownikowi w formie pisemnej przez „AD-Com Group). „AD-Com Group” ma w szczególności prawo zawiesić działalność serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

 

§8 Odstąpienie od Umowy

8.1 Umowa z Ad Com Group zawarta jest na czas określony. Umowa zawarta na czas określony przekształca się po upływie czasu, na jaki została zawarta, w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Zamawiający na 30 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Ad Com Group na piśmie, że nie zamierza korzystać z usług.
8.2 „AD-Com Group”, bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją Reklamy, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.
8.3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od daty podpisania Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
8.4. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym lub e-mailem. Dla zachowania terminu, o którym mowa w § 8.3. wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres „AD-Com Group” wskazany na Zamówieniu.

 

§9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.
9.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia Reklamy, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia Reklamy.
9.3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy Reklamy (w tym materiałów).
9.4. Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez „AD-Com Group” w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. „AD-Com Group” zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.
9.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby „AD-Com Group”.
9.6. „AD-Com Group” ma prawo w każdym czasie dokonać zmian niniejszego regulaminu
9.7. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.adcomgroup.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest AD-COM Group Arkadiusz Leśniewski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności